Network

C# VERİ TİPLERİ

Değişkenler, atandıkları tipe bağlı olarak bellekte farklı biçimlerde tutulur ve bu tipler birbirlerinden farklı boyutlara sahiptir. Yazılımlar, genel olarak veriyi işleyip kullanıcıya sonucu sunacak şekilde tasarlanır. Bu süreçte, kullanıcıdan da veri talep edilebilir ya da işlemler tamamen bellekte tutulan değerler üzerinden yapılabilir. Değişkenler, yani veriler, RAM üzerinde kısa süreli olarak saklanır.

CSharp’ta bir tipin değerini başka bir türün değerine dönüştürmek mümkündür. Bir değer türünü, referans türüne dönüştürme işlemine boxing, ters işleme de unboxing denir. C#’da boxing belleğin yığın (stack) bölgesinde saklanan değer tipinde bir değişkenin referans tipine atayarak öbek(heap) alanında saklanmasını sağlayacak şekile getirmek veya paketlemektir(boxing). Unboxing ise öbek bölgesinde tutulan bir değeri referans tipinden tekrar kendi değer türünde dönüştürmek, kutudan çıkartmak (unboxing) işlemidir. Bir değişkeni beyan ettiğimizde, derleyiciye değişkenin ne tip verileri tutabileceği veya değişkenin hangi veri tipine ait olduğunu söylemeliyiz.

Syntax:

[php]
DataType VariableName

[/php]

DataType: değişkenin tutabileceği veri tipi

DeğişkenAdı: değerleri tutmak için bildirdiğimiz değişken

Example:

[php]
int count;

[/php]

int : veri tipi

count : verinin yani değişkenin adı

C# ‘da yaygın olarak kullanılan veri türleri aşağıdadır:

BOOL

bool  anahtar sözcüğü, System.Boolean öğesinin bir diğer adıdır. Boolean değerlerini doğru ve yanlış saklamak için değişkenleri bildirmek için kullanılır. C # ‘da, bool tipi ile diğer tipler arasında dönüşüm yoktur.

INT

int  değişkenleri, imzalı 32 bit tam sayı değerlerini -2.147.483.648 ile +2.147.483.647 aralığında saklanır.

DECIMAL

decimal  ondalık anahtar kelime 128 bit veri türünü gösterir. Ondalık tür için yaklaşık aralık ve hassasiyet -1,0x-28  ile 7,9×10 28 ‘dir.

STRING

string  veri tipi, birden fazla karakter değeri tutmak için kullanılır ve sınırı bilgisayarın kendisidir. Cümle, adres, makale gibi uzun verileri tutmak için kullanılır.

CHAR

char  veri tipi sadece tek bir karakter içerebilir. C# ’ta, diğer dillerde olduğu gibi 8 bit’lik alanlar kullanılmaz. Unicode (Evrensel Kod) adı verilen karakter tipi kullanılır ve bunlar, 16 bit’liktir. Dolayısıyla, bu tip değişkenlerle 65,535 farklı karakter temsil edilebilir. Bu sayede Asya dillerinin de desteklenmesi sağlanmıştır.

VERİ TİPİ DÖNÜŞÜMLERİ

Dönüştürme, bir tipin değerini diğerine değiştirme işlemidir. System.Convert sınıfı, desteklenen dönüşümler için eksiksiz bir yöntem kümesi sağlar. CSharp’ta, tür dönüşümleri Implicit conversion ve Explicit conversion olarak ikiye ayrılır. Örtük olarak bildirilen dönüşümler (explict conversion), gerektiğinde otomatik olarak gerçekleşir ve açık olarak bildirilen dönüşümler için bir dökümün çağrılması gerekir.

[php]
int a = 123;
long b = a; // Implicit conversion int tipinden long tipine

[/php]

Yukarıdaki ifadelerden ilk satırdaki a, bir tamsayı tipindeki değişkeni bildirir ve buna 123 atar. İkinci satır, long tipinde bir değişken (b) bildirir ve değişkene a değerini atar. Burada dönüşüm otomatik olarak gerçekleşir. Çünkü bir int türünü long türe dönüştürdük. Bu dönüşüm türüne implicit conversion adı verilir.

[php]

int a = 123;

long b = a;

int c = (int)b; // Explicit conversion long tipinden int tipine

[/php]

Implict Conversion’ın ikinci satırda gerçekleştiğini zaten gördük. Üçüncü satır tekrar long tipini bir int tipine dönüştürdük.  Buna da explict conversion adı verilir.

 


Bu yazıyı okudunuz mu? C#’da Textbox’a Sadece Harf veya Sayı Girişi

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

popüler yazılar

To Top
%d blogcu bunu beğendi: